Economic and mathematical justification of train traffic volume distribution on the direction of rail transportation with parallel runnings Znamenka – Odessa

Authors

  • N. A. Logvinova Dep. “Stations and Junctions”, Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan,

DOI:

https://doi.org/10.15802/stp2013/12994

Keywords:

capacity, railway direction, trains movement sizes, economic and mathematical modeling

Abstract

Purpose. Determination of the economic grounded sizes of motion of freight trains between the areas of railway direction with parallel runnings. A research task is distribution in the operative terms of train work at admission of freight trains between the areas of railway direction with parallel runnings. Methodology. Research is executed with the use of classic methods and methods of the linear programming. Findings. The rational train traffic volume distribution on a railway infrastructure with parallel runnings is presently carried out by an expert method on the basis of information about the before executed volumes of transportations without application of feasibility study. For the task solution of train traffic volume distribution between parallel runnings of railway direction a linear model and methods of the linear programming are used in operative terms. At a design all train traffic volume on a direction part on undistributed train traffic volume – which remaines unchanging for all variants of operative management and distributed – which it is possible to redistribute in some limits between parallel runnings of railway direction. Originality. From the scientific point of view the work is interesting and important by the methods of the linear programming, which allow conducting train traffic volume distribution between parallel runnings in operative terms. Practical value. The practical value of this research is in applying of the described economic and mathematical modeling methods of train traffic volume distribution between parallel runnings on direction Znamenka - Odessa. 10 pairs transmission of freight trains from basic direction Pomoshnaya – Kolosovka – Odessa on parallel direction Pomoshnaya - Kotovsk – Separate is Odessa can be included with the optimum variant.

Author Biography

N. A. Logvinova, Dep. “Stations and Junctions”, Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan

Lazaryan Str., 2, 49010, Dnipropetrovsk, Ukraine, tel. +38 (067) 524 43 22, e-mail nata4ka8007@mail.ru

References

Aleksandrov A.Ye. Raschet i optimizatsiya transportnykh sistem s ispolzovaniyem modeley (teoreticheskiye osnovy, metodologiya). Doct, Diss. [Calculation and optimization of transport systems with use of models (theoretical bases, methodology) Doct. Diss.]. Yekaterinburg, 2008. 285 p.

Baturin A.P., Borodin A.F., Panin V.V. Organizatsiya vagonopotokov v odnogruppnyye poyezda [The organization of car traffic volumes in single group trains]. Mir transporta – Transport world, 2010, no. 5, pp. 72-77.

Logvіnova N.O. Metodyka rozpodilennia vantazhnykh perevezen paralelnymy khodamy na elektryfikovanykh diliankakh [Technique of distribution of freight transportation between parallel motions on the electrified sections]. Vіsnyk Dnіpropetrovskoho natsionalnoho unіversytetu zalіznychnoho transportu іmeni akademika V. Lazariana [Bulletin of the Dnepropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan], 2012, issue 40, pp. 67-69.

Shysh V.O., Yanovskyi P.O., Romanenko N.V., Ostrovska A.V., Semeniuk M.Y., Lypovets N.V., Bocharov O.P. Praktychni rekomendatsii z tekhnoloho-ekonomichnoho upravlinnia ekspluatatsiinoiu robotoiu zaliznyts. TsD–0068 [Practical recommendations about technological and economic management of operational work of the railroads. TsD–0068], Kyiv, 2007. p.75.

Pro zatverdzhennia Derzhavnoi tsilovoi prohramy reformuvannia zaliznychnoho transportu na 2010-2019 roky: Postanova Kabinetu mіnіstrіv Ukrainy [About the approval of the State target program of reforming of railway transport for 2010–2019: The resolution of the Cabinet of Ukraine]. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy – Official bulletin of Ukraine, 2009, no. 101, 179 p.

Lomotko D.V., Zapara V.M., Kuleshov V.V., Kuleshov A.V. Udoskonalennia systemy upravlinnia parkom vantazhnykh vahoniv na zaliznytsiakh Ukrainy v novykh umovakh [Improvement of a control system park of freight cars on the railroads of Ukraine in new conditions]. Zbirnyk naukovykh prats Ukrainskoi Derzhavnoi akademii zaliznychnoho transportu [Proc. of the Ukrainian State Academy of Railway Transport], 2010, issue 119, pp. 28-35.

Butko T.V., Lomotko D.V., Prohorchenko A.V., Oliinyk K.O. Formuvannia lohistychnoi tekhnolohii prosuvannia vantazhopotokiv za zhorstkymy nytkamy hrafika rukhu poizdiv [Formation of logistic technology of movement of car traffics volume on rigid to strings of the train schedule]. Zbirnyk naukovykh prats Ukrainskoi Derzhavnoi akademii zaliznychnoho transportu [Proc. of the Ukrainian State Academy of Railway Transport], 2009. issue 111, pp. 23-31.

Shapkin I.N. Organizatsiya zheleznodorozhnykh perevozok na osnove informatsionnykh tekhnologiy. Dokt, Diss. [The organization of rail transportation on the basis of information technologies. Doct. Diss.]. Moscow, 2009. 329 p.

Edmund J. Gubbins Managing transport operations. London. United Kingdom, Kogan Page Publ., 2003. 295 p.

Published

2013-04-25

How to Cite

Logvinova, N. A. (2013). Economic and mathematical justification of train traffic volume distribution on the direction of rail transportation with parallel runnings Znamenka – Odessa. Science and Transport Progress, (2(44), 92–98. https://doi.org/10.15802/stp2013/12994

Issue

Section

TRANSPORT AND ECONOMIC TASKS MODELING